Physicians Desk Reference Physicians Desk Reference
Browsable database of medical products, manufacturer, therapeutic categories, indication, contra indication, side effects, drug and food interaction.
Medical Product | Medical Manufacturer | Therapheutic | Indication | Contra Indication | Side Effect | Drug Interaction | Food Interaction

Browse Medical References Word begin with U

[U] [UBIHYDROQUINONE] [UBIQUINOLH2QQH2] [UBIQUINONE] [UBIQUINONE10Q10] [UBIQUINONE6Q6] [UBIQUITIN] [UDDER] [UDP] [UDPG] [UDPGAL] [UDPGALACTOSE] [UDPGALACTOSE4EPIMERASE] [UDPGLC] [UDPGLCUA] [UDPGLUCOSE] [UDPGLUCOSE4EPIMERASE] [UDPGLUCOSEHEXOSE1PHOSPHATEURIDYLYLTRANSFERASE] [UDPGLUCURONATEBILIRUBINGLUCURONOSIDEGLUCURONOSYLTRANSFERASE] [UDPGLUCURONATEBILIRUBINGLUCURONOSYLTRANSFERASE] [UDPNACETYLGLUCOSAMINELYSOSOMALENZYMENACETYLGLUCOSAMINYL1PHOSPHOTRANSFERASE] [UDPXYLOSE] [UEHLINGER] [UFA] [UFFELMANN] [UGI] [UHL] [UHTHOFF] [UIP] [UKAMBIN] [ULCER] [ULCERA] [ULCERATE] [ULCERATED] [ULCERATION] [ULCERATIVE] [ULCEROGENIC] [ULCEROGLANDULAR] [ULCEROMEMBRANOUS] [ULCEROUS] [ULCUS] [ULE] [ULECTOMY] [ULEGYRIA] [ULERYTHEMA] [ULETOMY] [ULEXEUROPAEUS] [ULLMANN] [ULLRICH] [ULNA] [ULNAD] [ULNAR] [ULNARIS] [ULNEN] [ULNOCARPAL] [ULNORADIAL] [ULO] [ULODERMATITIS] [ULOID] [ULOTOMY] [ULOTRICHOUS] [ULTIMOBRANCHIAL] [ULTIMUMMORIENS] [ULTRA] [ULTRABRACHYCEPHALIC] [ULTRACENTRIFUGATION] [ULTRACENTRIFUGE] [ULTRACYTOSTOME] [ULTRADIAN] [ULTRADOLICHOCEPHALIC] [ULTRAFILTER] [ULTRAFILTRATION] [ULTRALIGATION] [ULTRAMICROSCOPE] [ULTRAMICROSCOPIC] [ULTRAMICROTOME] [ULTRAMICROTOMY] [ULTRASONIC] [ULTRASONICS] [ULTRASONOGRAM] [ULTRASONOGRAPH] [ULTRASONOGRAPHER] [ULTRASONOGRAPHY] [ULTRASONOSURGERY] [ULTRASOUND] [ULTRASTRUCTURE] [ULTRATHERM] [ULTRAVIOLET] [ULTRAVIRUS] [ULTROMOTIVITY] [ULULATION] [ULYSSES] [UMBILICAL] [UMBILICATE] [UMBILICATION] [UMBILICUS] [UMBO] [UMP] [UMPSYNTHASE] [UN] [UNCAL] [UNCI] [UNCIA] [UNCIFORM] [UNCIFORME] [UNCINARIA] [UNCINARIASIS] [UNCINATE] [UNCINATUM] [UNCIPRESSURE] [UNCOMPLEMENTED] [UNCONSCIOUS] [UNCONSCIOUSNESS] [UNCOOSSIFIED] [UNCOUPLERS] [UNCOVERTEBRAL] [UNCTION] [UNCTUOUS] [UNCTURE] [UNCUS] [UNDECENOICACID] [UNDECOYLIUMCHLORIDE] [UNDECOYLIUMCHLORIDEIODINE] [UNDECYLENATE] [UNDECYLENICACID] [UNDERACHIEVEMENT] [UNDERACHIEVER] [UNDERBITE] [UNDERCUT] [UNDERDRIVEPACING] [UNDERNUTRITION] [UNDERSENSING] [UNDERSHOOT] [UNDERSTAIN] [UNDERVENTILATION] [UNDERWINDING] [UNDERWOOD] [UNDIFFERENTIATED] [UNDINE] [UNDINISM] [UNDIVERSION] [UNDOING] [UNDULATE] [UNDULIPODIUM] [UNG] [UNGUAL] [UNGUENT] [UNGUES] [UNGUICULATA] [UNGUICULATE] [UNGUICULUS] [UNGUINAL] [UNGUIS] [UNGULATA] [UNGULATE] [UNGULIGRADE] [UNI] [UNIARTICULAR] [UNIAXIAL] [UNIBASAL] [UNIBLUEA] [UNICAMERAL] [UNICELLULAR] [UNICENTRAL] [UNICORN] [UNICORNOUS] [UNICUSPID] [UNIFAMILIAL] [UNIFLAGELLATE] [UNIFORATE] [UNIFORM] [UNIGERMINAL] [UNIGLANDULAR] [UNILAMINAR] [UNILATERAL] [UNILOBAR] [UNILOCAL] [UNILOCULAR] [UNIMOLECULAR] [UNINUCLEAR] [UNIOCULAR] [UNION] [UNIOVAL] [UNIPENNATE] [UNIPOLAR] [UNIPORT] [UNIPORTER] [UNIPOTENT] [UNISEPTATE] [UNITEDSTATESADOPTEDNAMESUSAN] [UNITEDSTATESPHARMACOPEIAUSP] [UNITEDSTATESPUBLICHEALTHSERVICEUSPHS] [UNITU] [UNIVALENCE] [UNIVALENT] [UNMEDULLATED] [UNMYELINATED] [UNNA] [UNOFFICIAL] [UNPHYSIOLOGIC] [UNSANITARY] [UNSATURATED] [UNSEX] [UNSOUNDNESS] [UNSTRIATED] [UNTHRIFTY] [UNVERRICHT] [UPJ] [UPREGULATION] [UPSIL] [UPSILOID] [UPSILON] [UPSTREAM] [UPTAKE] [URA] [URACHAL] [URACHUS] [URACIL6CARBOXYLICACID] [URACILURAU] [URAGOGA] [URAMUSTINE] [URANIN] [URANINITE] [URANISCO] [URANISCOCHASM] [URANISCONITIS] [URANISCOPLASTY] [URANISCORRHAPHY] [URANISCUS] [URANIUMU] [URANO] [URANOPLASTY] [URANORRHAPHY] [URANOSCHISIS] [URANOSTAPHYLOPLASTY] [URANOSTAPHYLORRHAPHY] [URANOSTAPHYLOSCHISIS] [URANOVELOSCHISIS] [URANYL] [URAPIDIL] [URAROMA] [URARTHRITIS] [URATE] [URATEMIA] [URATERIBONUCLEOTIDEPHOSPHORYLASE] [URATIC] [URATOLYSIS] [URATOLYTIC] [URATOMA] [URATOSIS] [URATURIA] [URBACH] [URBAN] [URCEIFORM] [URCEOLATE] [URD] [URDEFENSES] [URE] [UREA] [UREAGENESIS] [UREAL] [UREAPLASMA] [UREAPOIESIS] [UREASE] [URECCHYSIS] [UREDEMA] [UREDO] [UREIC] [UREIDE] [UREIDOSUCCINICACID] [URELCOSIS] [UREMIA] [UREMIC] [UREMIGENIC] [UREO] [UREOTELE] [UREOTELIA] [UREOTELIC] [URERYTHRIN] [URESIESTHESIA] [URESIS] [URETER] [URETERAL] [URETERALGIA] [URETERCYSTOSCOPE] [URETERECTASIA] [URETERECTOMY] [URETERIC] [URETERITIS] [URETERO] [URETEROCALICOSTOMY] [URETEROCELE] [URETEROCELORRAPHY] [URETEROCOLIC] [URETEROCOLOSTOMY] [URETEROCYSTOSCOPE] [URETEROCYSTOSTOMY] [URETEROENTERIC] [URETEROENTEROSTOMY] [URETEROGRAPHY] [URETEROHYDRONEPHROSIS] [URETEROILEONEOCYSTOSTOMY] [URETEROILEOSTOMY] [URETEROLITHIASIS] [URETEROLITHOTOMY] [URETEROLYSIS] [URETERONEOCYSTOSTOMY] [URETERONEPHRECTOMY] [URETEROPATHY] [URETEROPLASTY] [URETEROPROCTOSTOMY] [URETEROPYELITIS] [URETEROPYELOGRAPHY] [URETEROPYELOPLASTY] [URETEROPYELOSTOMY] [URETEROPYOSIS] [URETERORECTOSTOMY] [URETERORRHAGIA] [URETERORRHAPHY] [URETEROSCOPE] [URETEROSIGMOID] [URETEROSIGMOIDOSTOMY] [URETEROSTENOSIS] [URETEROSTOMY] [URETEROTOMY] [URETEROTRIGONOENTEROSTOMY] [URETEROURETERAL] [URETEROURETEROSTOMY] [URETEROVESICAL] [URETEROVESICOSTOMY] [URETHAN] [URETHR] [URETHRA] [URETHRAL] [URETHRALGIA] [URETHRECTOMY] [URETHREMORRHAGIA] [URETHRISM] [URETHRITIS] [URETHRO] [URETHROBULBAR] [URETHROCELE] [URETHROCYSTOMETROGRAPHY] [URETHROCYSTOMETRY] [URETHROCYSTOPEXY] [URETHRODYNIA] [URETHROGRAPHY] [URETHROMETER] [URETHROPENILE] [URETHROPERINEAL] [URETHROPERINEOSCROTAL] [URETHROPEXY] [URETHROPLASTY] [URETHROPROSTATIC] [URETHRORECTAL] [URETHRORRHAGIA] [URETHRORRHAPHY] [URETHRORRHEA] [URETHROSCOPE] [URETHROSCOPIC] [URETHROSCOPY] [URETHROSPASM] [URETHROSTAXIS] [URETHROSTENOSIS] [URETHROSTOMY] [URETHROTOME] [URETHROTOMY] [URETHROVAGINAL] [URETHROVESICAL] [URETHROVESICOPEXY] [URETIC] [URF] [URGENCY] [URGINEA] [URHIDROSIS] [URI] [URIAN] [URIC] [URICACID] [URICASE] [URICO] [URICOLYSIS] [URICOLYTIC] [URICOSOME] [URICOSURIA] [URICOSURIC] [URICOTELE] [URICOTELIA] [URICOTELIC] [URIDINEDIPHOSPHOGALACTOSEUDPGAL] [URIDINEDIPHOSPHOGLUCOSEUDPGUDPGLC] [URIDINEDIPHOSPHOGLUCURONICACIDUDPGLCUA] [URIDINEDIPHOSPHOXYLOSE] [URIDINEURD] [URIDROSIS] [URIDYLICACID] [URIDYLTRANSFERASE] [URIESTHESIA] [URIN] [URINAL] [URINALYSIS] [URINARY] [URINATE] [URINATION] [URINE] [URINEMIA] [URINIFEROUS] [URINIFIC] [URINIPAROUS] [URINO] [URINOGENITAL] [URINOGENOUS] [URINOMA] [URINOMETER] [URINOMETRY] [URINOSCOPY] [URINOSEXUAL] [URINOUS] [URIPOSIA] [URITIS] [URO] [UROAMMONIAC] [UROANTHELONE] [UROBILIN] [UROBILINEMIA] [UROBILINIXA] [UROBILINOGEN] [UROBILINOGENIXA] [UROBILINURIA] [UROCANASE] [UROCANATE] [UROCANICACID] [UROCANICACIDURIA] [UROCANICASE] [UROCELE] [UROCHERAS] [UROCHESIA] [UROCHROME] [UROCHROMOGEN] [UROCRISIA] [UROCRISIS] [UROCYANIN] [UROCYANOGEN] [UROCYANOSIS] [UROCYST] [UROCYSTIC] [UROCYSTIS] [URODYNAMICS] [URODYNIA] [UROENTERONE] [UROERYTHRIN] [UROFLAVIN] [UROFLOWMETER] [UROFOLLITROPIN] [UROFUSCOHEMATIN] [UROGASTRONE] [UROGENITAL] [UROGENOUS] [UROGLAUCIN] [UROGONADOTROPIN] [UROGRAFFIN] [UROGRAM] [UROGRAPHY] [UROGRAVIMETER] [UROHEMATIN] [UROHEMATOPORPHYRIN] [UROHEPARIN] [UROHYPERTENSIN] [UROKINASE] [UROLAGNIA] [UROLEUCINICACID] [UROLITH] [UROLITHIASIS] [UROLITHIC] [UROLITHOLOGY] [UROLOGIC] [UROLOGIST] [UROLOGY] [UROLUTEIN] [UROMELANIN] [UROMETER] [URONCUS] [URONEPHROSIS] [URONICACIDS] [URONOSCOPY] [UROPATHY] [UROPHANIC] [UROPHEIN] [UROPOIESIS] [UROPOIETIC] [UROPORPHYRIN] [UROPORPHYRINOGEN] [UROPSAMMUS] [UROPTERIN] [UROPURPURIN] [URORADIOLOGY] [URORECTAL] [UROROSEIN] [URORUBIN] [URORUBROHEMATIN] [UROSCHESIS] [UROSCOPIC] [UROSCOPY] [UROSEMIOLOGY] [UROSEPSIN] [UROSEPSIS] [UROSPECTRIN] [UROTHELIUM] [UROTHION] [UROTHORAX] [UROXANTHIN] [UROXIN] [URTICA] [URTICANT] [URTICARIA] [URTICARIAL] [URTICATE] [URTICATION] [URUSHIOL] [USAN] [USHER] [USHER] [USP] [USPHS] [USTILAGINISM] [USTILAGO] [USTULATION] [USURPATION] [UTA] [UTER] [UTERECTOMY] [UTERINE] [UTERISMUS] [UTERITIS] [UTERO] [UTEROABDOMINAL] [UTEROCERVICAL] [UTEROCYSTOSTOMY] [UTEROFIXATION] [UTEROLITH] [UTEROMETER] [UTEROOVARIAN] [UTEROPARIETAL] [UTEROPELVIC] [UTEROPEXY] [UTEROPLACENTAL] [UTEROPLASTY] [UTEROSACRAL] [UTEROSALPINGOGRAPHY] [UTEROSCOPE] [UTEROSCOPY] [UTEROTOMY] [UTEROTONIC] [UTEROTROPIC] [UTEROTUBAL] [UTEROTUBOGRAPHY] [UTEROVAGINAL] [UTEROVENTRAL] [UTEROVERDINE] [UTEROVESICAL] [UTERUS] [UTI] [UTILITY] [UTP] [UTRICLE] [UTRICULAR] [UTRICULI] [UTRICULITIS] [UTRICULOSACCULAR] [UTRICULUS] [UTRIFORM] [UV] [UVA] [UVAEFORMIS] [UVAURSI] [UVB] [UVC] [UVEA] [UVEAL] [UVEB] [UVEITIC] [UVEITIDES] [UVEITIS] [UVEOENCEPHALITIS] [UVEOSCLERITIS] [UVIFORM] [UVIOFAST] [UVIOL] [UVIOMETER] [UVIORESISTANT] [UVIOSENSITIVE] [UVOMORULIN] [UVUL] [UVULA] [UVULAPTOSIS] [UVULAR] [UVULARIS] [UVULATOME] [UVULECTOMY] [UVULITIS] [UVULO] [UVULOPALATOPHARYNGOPLASTY] [UVULOPALATOPLASTY] [UVULOPTOSIS] [UVULOTOME] [UVULOTOMY]

 

Browse Medical References:

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
[N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]