enterocholecystostomy

enterocholecystostomy (en´ter-o-ko-le-sis-tos´to-me)

cholecystenterostomy [entero- + G. chole, bile, + kystis, bladder, + stoma, mouth]

 

Browse Medical References:

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
[N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]