incisura

incisura, pl. incisurae (in´sI-su´ra, in´si-su´re) [NA]

notch [L. a cutting into]
i. acetab´uli [NA] acetabular notch
i. angula´ris [NA] angular notch
i. ante´rior au´ris [NA] anterior notch of ear
i. ap´icis cor´dis [NA] notch of apex of heart
i. cardi´aca [NA] cardiac notch
i. cardi´aca pulmo´nis sinis´tri [NA] cardiac notch of left lung
incisurae cartilag´inis mea´tus acus´tici exter´ni [NA] notches in cartilage of external acoustic meatus, under notch
i. cerebel´li ante´rior anterior cerebellar notch
i. cerebel´li poste´rior posterior cerebellar notch
i. clavicula´ris [NA] clavicular notch of sternum
i. costa´lis [NA] costal notch
i. ethmoida´lis [NA] ethmoidal notch
i. fibula´ris [NA] fibular notch
i. fronta´lis [NA] frontal notch
i. interarytenoi´dea [NA] interarytenoid notch
i. intertrag´ica [NA] intertragic notch
i. ischiad´ica ma´jor [NA] greater sciatic notch
i. ischiad´ica mi´nor [NA] lesser sciatic notch
i. jugula´ris os´sis occipita´lis [NA] jugular notch of occipital bone
i. jugula´ris os´sis tempora´lis [NA] jugular notch of temporal bone
i. jugula´ris sterna´lis [NA] suprasternal notch
i. lacrima´lis [NA] lacrimal notch
i. ligamen´ti tere´tis hep´atis [NA] notch for round ligament of liver
i. mandib´ulae [NA] mandibular notch
i. mastoi´dea [NA] mastoid groove
i. nasa´lis [NA] nasal notch
i. pancrea´tis [NA] pancreatic notch
i. parieta´lis [NA] parietal notch
i. preoccipita´lis [NA] preoccipital notch
i. pterygoi´dea [NA] pterygoid fissure
i. radia´lis [NA] radial notch
i. rivi´ni tympanic notch
incisurae santori´ni notches in cartilage of external acoustic meatus, under notch
i. scap´ulae [NA] scapular notch
i. semiluna´ris ul´nae trochlear notch
i. sphenopalati´na [NA] sphenopalatine notch
i. supraorbita´lis [NA] supraorbital notch See also supraorbital foramen.
i. tento´rii [NA] tentorial notch
i. termina´lis au´ris [NA] terminal notch of auricle
i. thyroi´dea infe´rior [NA] inferior thyroid notch
i. thyroi´dea supe´rior [NA] superior thyroid notch
i. trag´ica intertragic notch
i. trochlea´ris [NA] trochlear notch
i. tympan´ica [NA] tympanic notch
i. ulna´ris [NA] ulnar notch
i. umbilica´lis notch for round ligament of liver
i. vertebra´lis [NA] vertebral notch

 

Browse Medical References:

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
[N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]