membrum

membrum, pl. membra (mem´brum, mem´bra) [NA]

A limb; a member. [L. member]
m. infe´rius [NA] lower limb
m. mulieb´re obsolete term for clitoris.
m. supe´rius [NA] upper limb
m. vir´ile penis

 

Browse Medical References:

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
[N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]