pleuritis

pleuritis (plu-rI´tis)

pleurisy [G. fr. pleura, side, + -itis, inflammation]

 

Browse Medical References:

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
[N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]